Posts

Showing posts from December, 2018

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-2.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 4:04 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-1.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 4:03 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-4.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:56 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-3.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:56 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-5.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:45 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-6.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:42 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-7.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:37 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-8.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:32 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": bài giải đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau-9.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:27 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Bài giai đây: http://www.tranganhnam.xyz/2018/12/on-thi-tuyen-sinh-10-phan-hinh-hoc-cau.html Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:22 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 10: [Bình Định 2015 - 2016] Cho tam giác ABC (AB <AC) có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O; R). Vẽ đường cao AH của tam giác ABC, đường kính AD của đường tròn. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ C và B xuông đường thẳng AD. M là trung điểm của BC. a) Chứng minh các tứ giác ABHF và BMFO nội tiếp. b) Chứng minh HE // BD. c) Chứng minh: S=AB.AC.BC/4R ( S là diện tích tam giác ABC) Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:06 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 9: [Bình Định 2014 – 2015] Cho đường tròn tâm O đường kính AB, trên cùng một nửa đường tròn (O) lấy hai điểm G và E (theo thứ tự A, G, E, B) sao cho tia EG cắt tia BA tại D. Đường thẳng vuông góc với BD tại D cắt BE tại C, đường thẳng CA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. a) Chứng minh tứ giác DFBC nội tiếp. b) Chứng minh BF = BG c) Chứng minh: DA/BA=(DG.DE)/(BE.BC) Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:05 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": AC.AD=R bình Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:03 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 8: [Bến Tre 2015 – 2016] Cho nửa đường tròn (O;R), đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O; R), vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Gọi M là điểm bất kì trên cung AB (M ≠ A; M ≠ B). Tiếp tuyến tại M với nửa đường tròn (O; R) cắt Ax, By lần lượt tại C và D. a) Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp. b) Chứng minh tam giác COD vuông. c) Chứng minh: AC. BD = R2 d) Trong trường hợp AM = R. Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây MB và cung MB của nửa đường tròn (O; R) theo R. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:02 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 7: [Yên Bái – 2016 – 2017] Từ những miếng tôn phẳng hình chữ nhật có chiều dài 1,5 dm và chiều rộng 1,4 dm. Người ta tạo nên mặt xung quanh của những chiếc hộp hình trụ. Trong hai cách làm, hỏi cách nào thì được chiếc hộp có thể tích lớn hơn. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:02 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 6: [Yên Bái – 2016 – 2017] Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là giao điểm hai đường cao BD và CE của tam giác ABC (D ∈ AC, E ∈ AB) a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp trong một đường tròn. b) Đường thẳng AO cắt ED và BD lần lượt tại K và M. Chứng minh AK.AM = AD.AD c) Chứng minh BAH = OAC Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:01 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 5: [Quảng Ninh – 2016] Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy điểm C (C không trùng với A, B). Gọi H là hình chiếu của C trên đường thẳng AB. Trên cung CB lấy điểm D (D khác C, B), Hai đường thẳng AD và CH cắt nhau tại E. a) Chứng minh tứ giác BDEH nội tiếp b) Chứng minh AC.AC=AE.AD c) Gọi (O') là đường tròn đi qua D và tiếp xúc với AB tại B. Đường tròn (O') cắt CB tại F khác B. Chứng minh EF // AB. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:01 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 4: [Bắc Ninh – 2015 – 2016] Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E (khác với điểm A). Tiếp tuyến kẻ từ điểm E cắt các tiếp tuyến kẻ từ điểm A và B của nửa đường tròn (O) lần lượt tại C và D. Gọi M là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ điểm E. a) Chứng minh rằng tứ giác ACMO nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứng minh rằng DM.CE=CM.DE c) Chứng minh rằng khi điểm E thay đổi trên tia đối của tia AB, tích AC.BD không đổi. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 3:00 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 3: [Bắc Giang 2015 – 2016] Trên đường tròn (O) có đường kính AB = 2R, lấy một điểm C sao cho AC = R và lấy điểm D bất kỳ trên cung nhỏ BC (điểm D không trùng với B và C). Gọi E là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB tại điểm H cắt tia AC tại điểm F. Điểm M là trung điểm của đoạn EF. a) Chứng minh tứ giác BHCF là tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh: HA.HB = HE. HF c) Chứng minh CM là tiếp tuyến của đường tròn (O). d) Xác định vị trí của điểm D để chu vi của tứ giác ABDC lớn nhất. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 2:59 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 2: [Bắc Giang 2014 – 2015] Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB cố định. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho AC = R. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với CA. Lấy điểm M bất kì trên (O) không trùng với A, B. Tia BM cắt đường thẳng d tại P. Tia CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N, tia PA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là Q. a) Chứng minh tứ giác ACPM là tứ giác nội tiếp. b) Tình BM.BP theo R c) Chứng minh hai đường thẳng PC và NQ song song. d) Chứng minh trọng tâm G của tam giác CMB luôn nằm trên một đường tròn cố định khi M thay đổi trên (O). Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 2:59 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": Câu 1: [Bà Rịa – Vũng Tàu 2015 – 2016 ] Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài (O). Dựng cát tuyến AMN không đi qua O, M nằm giữa A và N. Dựng hai tiếp tuyến AB, AC với (O) ( B,C là hai tiếp điểm và C thuộc cung nhỏ MN). Gọi I là trung điểm của MN. a) Chứng minh tứ giác OI nội tiếp. b) Hai tia BO và CI lần lượt cắt (O) tại D và E (D khác B, E khác C). Chứng minh góc CED = góc BAO. c) Chứng minh OI vuông góc với BE d) Đường thẳng OI cắt đường tròn tại P và Q (I thuộc OP); MN cắt BC tại F; T là giao điểm thứ hai của PF và (O). Chứng minh ba điểm A; T; Q thẳng hàng. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 2:57 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": TP.HCM năm 2017-2018 Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn tâm O đường kính AB, cắt đoạn BC và OC lận lượt tại D và I. Gọi H là hình chiếu của A lên OC; AH cắt BC tại M. a) Chứng minh: tứ giác ACDH nội tiếp và góc CHD=góc ABC b) CHứng minh: hai tam giác OHB và OBC đồng dạng với nhau và HM là tia phân giác của góc BHD. c) gọi K là trung điểm của của BD. CHứng minh MD.BC=MB.CD và MB.MD=MK.MC d) Gọi E là giao điểm của AM và OK; J là giao điểm của IM và (O) (J khác I). CHứng Minh: hai đường thẳng OC và EJ cắt nhau tại một điểm trên (O). Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 2:57 AM

[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post " Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học ": TP. Hồ CHí Minh năm 2018-2019 CHo tam giác nhọn ABC có BC=8 cm. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt Ab, AC lần lượt tại D và E. Hai đường thẳng BD và CE cắt nhau tại H. a) chứng minh: AH vuông góc với BC. b) Gọi K là trung điểm của AH. Chứng minh tứ giác OEKD nội tiếp. c) Cho góc BAC=60 độ. Tính độ dài đoạn DE và tỉ sô diện tích của 2 tam giác AED và ABC. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at December 25, 2018 at 2:33 AM

[Học Để Thi] New comment on Cách Giải một số phương trình cơ bản: căn thức và ....

Unknown has left a new comment on your post " Cách Giải một số phương trình cơ bản: căn thức và ... ": nó rất có lợi cảm ơn Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Unknown to Học Để Thi at December 18, 2018 at 5:35 AM

[Học Để Thi] New comment on NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.

Unknown has left a new comment on your post " NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ": Kimochi Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Unknown to Học Để Thi at December 15, 2018 at 4:32 PM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Cho 11,36 g hỗn hợp Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4, phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư ,thu được 1,344 lít khí NO(ĐKTC) , và dung dịch X , cô cạn X đc m g muối khan giá trị của m là A 49.09 B 34.36 C 35.50 D 38.72 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:46 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1) Al + HNO3->hh khí NO và N2O với tỉ lệ 3:1.Tính khối lượng Al biết thu dc 8,96l khí (đkc) 2)Hòa tan hoàn toàn m g FexOy = dd H2SO4đn thu dc khí A và dd B.Cho khí A hấp thụ hoàn toàn dd NaOH dư tạo 12,6g muối,mặt khác cô cạn dd B thu dc 120g muối.Xác định CT FexOy Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:45 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Bài 1: Hoà tan 6,75g Al tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy xuất hiện m g kết tủa màu vàng. a)Tính m. b)Lọc tách lấy lượng kết tủa đó đốt cháy hoàn toàn thành SO2 rồi hấp thụ lượng khí này vào 100ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của các chất tan trong A. Bài 2: Hoà tan 5,2g 1 kim loại trong axit H2SO4 đặc, nóng dư thu được 1,792l khí không màu có mùi hắc ở điều kiện tiêu chuẩn. a)Xác định kim loại. b)Tính số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng. Bài 3: Hoà tan 9g hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng vừa đủ thu được 1,344l khí ở điều kiện tiêu chuẩn có khả năng tạo kết tủa đen với muối Cu; 1,92g chất rắn màu vàng và 200ml dung dịch A. a)Tính khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp đầu. b)Tính CM của từng muối trong dung dịch A. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu bằng dung dịch HNO3 dư. Khí X gồm NO và NO2 thu được 6,72 lít khí (đktc). Biết khối lượng Y = 12,2g và dung dịch z không chứa muối amoni. a)Tính % khối lượng của Fe và Cu. b)Cô cạn dung dịch z thu được bao nhiêu g muối khan. Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HNO3 0,5M thu được V l (đktc). Hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. a)Tính % khối lượng của Fe và Cu. b)Tính thể tích hỗn hợp khí X. c)Tính thể tích HNO3 cần dùng ( biết lượng HNO3 lấy dư 10% so với lượng phản ứng). d)Tính nồng độ mol các chất trong hỗn hợp khí X Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:44 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1) Oxi hóa hoàn toàn 1,456 g Fe thu được 2,032 g hỗn hợp gồm 4 chất rắn. chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau - P1 tác dụng vừa đủ với H2 tạo Fe + H2O. tính thể tích H2 p/ư - P2 hòa tan bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V (l) khí SO2 . tính V 2) cho 1,35 g hỗn hợp Cu ,Mg, Al tác dụng heets với dung dịch HNO3 thu được một hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol No2. - tính khối lượng muối khan thu được - tính số mol axit phản ứng Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:43 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Cho 1.35g hỗn hợp gồm Cu,Mg,Al tdụng HNO3 dư đc 1.12lít (đktc) NO và NO2 có klượng mol TB là 42.8. Tổng klượng muối nitrat? Cho a gam hhợp FeO, CuO, Fe3O4 có số mol bằng nhau tdụng lượng vừa đủ 250ml dd HNO3, đun nóng đc 3.136 lít NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 20.143 1/ Tính a 2/ Nđộ mol dd HNO3 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:43 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối) sunfat) và khí duy nhất NO.Tính tỉ lệ x/y A.1/3 B.3/1 C.1/2 D.2/1 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:42 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Cho 5 gam hh Fe và Cu (chứa 40% Fe) vào một lượng dd HNO3 1M, khuấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn A nặng 3,32 gam, dd B và khí NO. Tính lượng muối tạo thành trong dd Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:42 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Nung m (g) Fe trong không khí, thu được 104,8 g hỗn hợp rắn A gồm: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan A trong dd HNO3 dư, thu được dd B và 12,096 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (ĐKC) có tỉ khối hơi đối với He là 10,167. Khối lượng m (g) a) 74,8 g b) 87,4 g c) 47,8 g d) 78,4 g Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:39 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": cho 7.22 gam hỗn hợp X (Fe và kim loại ,M có hiện hóa trị không thay đổi). Chia hỗn hợp làm thành 2 phần bằng nhau: - phần 1 : cho tác dụng hết với HCl thu được 2.128 lít khí H2 (đktc) - phần 2 : hòa tan trong HNO3 cho ra 1.792 lít NO duy nhất (đktc) xác định kim loại M . Tính phần trăm khối lượng kim loại trong X Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:38 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Nung m gam bột sắt trong oxi không khí thu được 3g hỗn hợp chất rắn X gồm Fe2O3 , Fe3O4 . Hòa tan X trong dd HNO3 dư thấy thoát ra 0,56 lit NO (đkc , sản phẩm khử duy nhất) . Giá trị của m là? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:38 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1/Cho 0,04 mol Mg tan hết trong HNO3 thấy thoát ra 0,01 mol khí X là sản phẩm khử duy nhất. X là gì? 2/Cho 5,6 g Fe tan hết trong HNO3 thu được 21,1 g muối và V lít NO2. Tính V 3/Khi hòa tan m g kim loại M trong HNO3 dư thu V lít NO duy nhất. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m g M trong HCl dư cũng được V lít khí, khối lượng muối clorua thu được bằng 52,48% khối lượng muối nitrat ở trên.Tìm M 4/Hòa tan 0,03 mol FexOy trong HNO3 dư thu được 0,672 lít khí X duy nhất. Tìm X. 5/Khí cho 9,6 g Mg tác dụng hết với H2SO4 đặc thấy có 49 g axit phản ứng thu MgSO4, H2O và X.Tìm X. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:37 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Cho m gam hỗn hợp FeS2 và Fe3O4 có cùng số mol tác dụng vừa đủ với 500 ml dd HNO3 x M, đun nóng thu đc dd A; 14,336 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO2 và NO có tỉ khối hơi với hỉđo là 19. Giá trị của m và x lần lượt là: A. 28,16 và 3,2 B. 14,8 và 3,2 C. 14,8 và 1,6 D. 28,16 và 1,6 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:36 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Hoà tan hoàn toàn 13.92g một oxit sắt bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 0.448 lít khí NO là duy nhất(đktc). Khối lượng muối sắt trong dung dịch X là Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:34 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Cho dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 0.12 mol hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 nung nóng, phản ứng tạo ra 0.138 mol CO2. Hỗn hợp chất rắn còn lại trong ống nặng 14.352 g gồm 4 chất. Hoà tan hết hỗn hợp 4 chất này vào dung dịch HNO3 dư được V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) Giá trị của V (đktc) bn Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:33 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": bai1:Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với H2SO4 đặc thấy có 49 gam axit phản ứng tạo thành MgSO4, H2O và sản phẩm X. Xác định X. bài 2:Hoà tan 0,03 mol FexOy trong dung dịch HNO3 dư thấy sinh ra 0,672 lít khí X duy nhất (đktc). Xác định X. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:32 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Cho khí CO đi qua Fe2O3 đốt nóng, ta được m gam hỗn hợp rắn X gồm 4 chất. Hỗn hợp rắn X đem hòa vào HNO3 đậm đặc nóng dư, nhận được 2,912 lít NO2( dkc) và 24,2gam Fe(NO3)3 khan.Vậy m có giá trị: A. 8,36g B. 5,68g C.7,24g D. 6,96g Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:31 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1) hòa tan 12g hỗn hợp Fe,Cu(tỉ lệ mol 1:1)= axit HNO3, thu được V(l)(dktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dd Y(chỉ chứa 2 muối và axit dư).tỉ khối của X/H2=19.V=? Kq.V=5,6l 2) hòa tan 5,4g Al=dd H2SO4 loãng dư.sau pứ thu được dd X, V(l)H2(dktc).V=? kq V=6,72 l 3) hòa tan hết a(g) Cu trong dd HNO3 loãng--->1,12(l) hỗn hợp khí (NO,NO2)dktc, tỉ khối hơi so với H2=16,6.m=? kq m=4,16 g 4) A là kl.hòa tan hết 3,24 g A trong 100ml dd NaOH 1,5M thu được 4,032 lít H2 dktc và dd D A là kl gì kq A là Al 5) nung x mol Fe trong không khí 1 time thu được 16,08 g hỗn hợp A gồm 4 chất rắn đó là Fe là 3 oxitr của nó. hòa tan hết hỗn hợp A = dd HNO3 loãng thu được 672 ml khí NO duy nhất dktc. x=? x=0,21 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:30 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp X gồm Fe,Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3 dư thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 và dung dịch X ( chỉ chứa 2 muối và axit dư). Biết tỉ khối hơi của X so với H2 = 19. Giá trị của V là: A.2,24 B. 4,48 C. 5,6 D. 3,36 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:28 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": hỗn hợp khí A gồm Cl2 và Ò tác dụng vừa đủ với hỗn hợp B gồm có 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al tạo thành 37,05 gam hỗn hợp C chứa muối clorua và oxit của hai kim loại Mg và Al. tính % thể tích mỗi khí trong A Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:27 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1, Hoà tan hết 22,02g hỗn hợp 3 kim loại Ag, Fe, Cu vừa đủ với 420,417ml dd HNO3 20% (D=1,115g/ml) thấy có 16,688 lít khí NO2 thoát ra. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dd sau phản ứng 2, Cho 6,3g hỗn hợp gồm Al, Mg vào 500ml dd HNO3 2M thấy có 4,48 lít khí NO duy nhất thoát ra và dd A. a) Xác định % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. b) Chứng minh dd vẫn còn dư axit Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:26 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Nung m bột sắt trong oxi, thu được 3g hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,65 lít khí NO (đkc) là sản phẩm duy nhất. Giá trị m là bao nhiêu? Hòa tan hoàn toàn 11,2 g Fe vào HNO3 dư, thu được dung dịch Anh và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Khí X là? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:25 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3g hh X. Hòa tan hoàn toàn X vào dd HNO3 dư thu được 0,56 l khí NO(đktc). Xác định m. 2. Nung m gam bột sắt trong kk thu được hh X gồm sắt và các oxit sắt có khối lượng 104,8 g. Hòa tan hoàn toàn X vào dd HNO3 dư thu được 12,096 l hh khí NO và NO2 (đktc). Tỉ khối hơi của hh so với He là 10,167. Xác định m. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:24 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1) Cho 11.88g kim loại M t/d hết vs HNO3 đun nóng giải phóng 0.15mol hh N2O và N2 có d/H2=18.8.M là? 2) Hòa tan hoàn toàn m gam AL vào dd HNO3 loãng dư thu được hh khí gồm 0.015mol N2O và 0.01 mol NO (p/ư ko tạo muối amoni). Tính m? 3) Cho 12.125g sunfua kim loại M có hóa trị ko đổi (MS) t/d vs dd H2SO4 đặc nóng dư thoát ra 11.2 lít SO2 đkct. M là? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:24 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1. Cho 1,35 g hh A gồm Cu, Fe, Mg, Al td hết với dd HNO3 thu được 1,12 l (đktc) hh khí gồm No và NO2 có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,6. a) Tính khối lượng muối tạo thành sau PƯ. b) Tính thể tích HNO3 0,5 M đã dùng. 2. Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M bằng dd HNO3 thu được 8,96 l (đktc) hh khí NO và NO2 có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định M. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:24 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol 1:3 tác dụng hoàn toàn với HNO3 tạo ra hỗn hợp gồm NO và NO2 có V=1,736(đktc). Tính khối lượng muối tạo thành và số mol HNO3 đã phản ứng. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:22 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1) hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 kim loại chưa rõ hoá trị bằng dd HNO3 thu được V (l) hỗn hợp khí A (đktc)gồm NO2 và NO (không có NH4NO3)tỉ khối của A so với H2 =18.2.tính số gam muối khan tạo thành theo m và V. 2) chia 10 gam hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn thành hai phần bằng nhau: - P1 : được đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. - P2 : hòa tan trong hno3 đặc nóng dư thu được V lit NO2 (spk duy nhất) ở đktc. giá trị của V là ? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:13 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Hòa tan 1,895 g hỗn hợp Zn và Al bằng đúng 1(lít) Dd HNO3 0,1M.Sau phản ứng thu đc 3 muối.Tìm thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu bạn coi lai nồng dộ HNO3 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:12 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": 1. Cho 1,35 g hh A gồm Cu, Fe, Mg, Al td hết với dd HNO3 thu được 1,12 l (đktc) hh khí gồm No và NO2 có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,6. a) Tính khối lượng muối tạo thành sau PƯ. b) Tính thể tích HNO3 0,5 M đã dùng. 2. Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M bằng dd HNO3 thu được 8,96 l (đktc) hh khí NO và NO2 có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định M. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:11 AM

[Học Để Thi] New comment on Bảo toàn mol electron.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Bảo toàn mol electron ": Hỗn hợp khí A gồm Cl và O. A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4.8g Mg và 8.1g Al tạo ra 37,05 g hỗn hợp các muối clorua và oxit của kim loại. xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 15, 2018 at 9:10 AM

[Học Để Thi] New comment on các bất đẳng thức quan trọng.

Unknown has left a new comment on your post " các bất đẳng thức quan trọng ": thpt con k hop>< Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Unknown to Học Để Thi at December 13, 2018 at 10:18 PM

[Học Để Thi] New comment on Chứng minh 3 điểm thẳng hàng - hình học lớp 9.

Unknown has left a new comment on your post " Chứng minh 3 điểm thẳng hàng - hình học lớp 9 ": Fuck you the teacher make this Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Unknown to Học Để Thi at December 13, 2018 at 2:45 PM

[Học Để Thi] New comment on Đề Thi HKI lớp 6 Mon Vật Lý.

nhat anh channel has left a new comment on your post " Đề Thi HKI lớp 6 Mon Vật Lý ": du ma :v Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by nhat anh channel to Học Để Thi at December 13, 2018 at 12:04 PM

[Học Để Thi] New comment on Chứng minh 3 điểm thẳng hàng - hình học lớp 9.

Unknown has left a new comment on your post " Chứng minh 3 điểm thẳng hàng - hình học lớp 9 ": thay giai bai nay di a Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Unknown to Học Để Thi at December 11, 2018 at 11:26 PM

[Học Để Thi] New comment on Lê Thị Như Quỳnh.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Lê Thị Như Quỳnh ": Bài giải đây: Vào Xem Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 11, 2018 at 7:38 PM

[Học Để Thi] New comment on Lê Thị Như Quỳnh.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Lê Thị Như Quỳnh ": bài giải đây: Vào xem Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 11, 2018 at 7:37 PM

[Học Để Thi] New comment on Lê Thị Như Quỳnh.

Vua Hài Kịch has left a new comment on your post " Lê Thị Như Quỳnh ": Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm (NO và N2O) có tỉ khối dA/H2=16,75. Tính m. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Vua Hài Kịch to Học Để Thi at December 11, 2018 at 7:36 PM

[Học Để Thi] New comment on Study: Ginseng Extract Could Help Fight Off the Fl....

alfachemistry has left a new comment on your post " Study: Ginseng Extract Could Help Fight Off the Fl... ": As a global Contract Research Organization (CRO), headquartered in New York, USA, Alfa Chemistry has served the pharmaceutical and biotechnology industries for eight years. Ginseng Extract Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by alfachemistry to Học Để Thi at December 10, 2018 at 11:24 PM

[Học Để Thi] New comment on Nguyệt Trúc - THPT Bà Điểm.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Nguyệt Trúc - THPT Bà Điểm ": Bài giải đây: Vào Xem Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 10:28 PM

[Học Để Thi] New comment on Nguyệt Trúc - THPT Bà Điểm.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Nguyệt Trúc - THPT Bà Điểm ": Bài 4 trang 29: một vật đặt ở đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài l=100m, hệ số ma sát nghỉ 0,5. lấy g=10. a) xác định góc của mặt phẳng nghiêng để vật nằm yên. b)cho góc mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng ngang 30 độ. Xác định thời gian và vận tốc của vật khi xuống hết dốc. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 10:27 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho 61,2 g hon hop gom Cu,Fe3o4 tac dung Hno3(loang)dun nong,khuay tao thanh 3,36l NO(san pham khu duy nhat)va dung Y va con 2.4g kim loai.co can dung dich Y tao thanh m g muoi khan.tinh m Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 5:26 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": cho Dd HNO3 loang tác dụng vơi m(g) Zn,ZnO thu được dd chứa 8g NH4NO3 và 132,3g Zn(NO3)2. tinh m? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 5:25 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Có 1 cốc đựng a(g) dung dịch HNO3 đặc và H2SO4 đặc . Hòa tan hết 4,8 g hỗn hợp 2KL Mvà N (hóa trị đều không đổi vào dung dịch trong cốc thì thu được 2,1504 l hỗn hợp 2 khí (đKtc) gồm NO2 và khí A chứa ngtố S a, xác định CTPT của A biết rằng sau pư khlượng các chất chứa trong cốc tăng 0,096 g so với dd trong cốc ban đầu . b, tính khối lượng muối khan thu được sau pư c, khi tỉ lệ HNO3 và H2SO4 thay đổi thì thể tích hỗn hợp khí thoát ra thay đổi trong khoảng nào? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 5:24 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho 6,3(g) hỗn hợp X gồm Al và Mg hòa tan hoàn toàn trong 200g dung dịch HNO3 31,5% dư. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 1,568 lít hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2 có tỉ khối so với H2 là 19,71%. ( biết dưng dịch Y không có NH4NO3) a) tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu b) tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Y c) cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 5:23 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Khi hòa tan cùng 1 lượng kim loại R vào dd HNO3 đặc nóng và H2SO4 loãng thì thể tích NO2 thu được bằng 3 lần thể tích H2 ( đo ở cùng điều kiện) và khối lượng muối sunfat thu được bằng 62,81 % khối lượng muối NO3 thu được . Tìm R Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 4:55 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Hòa tan hoàn toàn 11,7g Zn trong HNO3 loãng thu dượcdung dịch A và 0,672l khí N2,N2O.thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thấy khí thoát ra,khí này tác dụng vừa đủ 100ml HCl 0,1M,tính thể tích N2 va N2O Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 4:41 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho A, B vào dd HNO3 loãng, A thi` co' khí bay ra chứng tỏ no' co' thể la` bất cứ kim loại ht II nào, còn B la` 1 kim loại kiềm thổ hoặc kim loại lưỡng tính (Do tạo NH3 -> PƯ tiếp axit ra NH4NO3) Z la` hh các dd: A(NO3)2 , B(NO3)2 , NH4NO3 , HNO3 dư Z + dd NaOH dư -> 0.1 mol NH3. D la` hh kết tủa A(OH)2 va` B(OH)2. Vậy khi nung D sẽ tạo 2 oxit AO, BO nặng 40 gam . 4A + 9HNO3 -> 4A(NO3)2 + NH3 + 3H2O 0.4.<-.................................... HNO3 + NH3 -> NH4NO3 .............0.1....<-.....0.1 NH4NO3 + NaOH -> NaNO3 + NH3 + H2O ....0.1.....<-............................ Theo các pthh trên bạn tính đc mol A la` 0.4 :))) Va` pthh dưới đây giúp bạn tìm đc mol B: 3B + 8HNO3->3B(NO3)2 + 2NO + 4H2O 0.3<-...............................0.2 Theo định luật bảo toàn khối lượng thi` mol AO va` BO lần lượt bằng mol A, B (Bạn co' thể lí luận thêm phần

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": hòa tan hoàn toàn kim loại A vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được dung dịch X và 0.2 mol khí NO. Hòa tan hoàn toàn kim loại B vào dung dịch HNO3 trên chỉ thu được dung dịch Y. Trộn X và Y được dung dịch Z. Cho NaOH dư và Z thì thu được 0.1 mol khí và kết tủa D. Nung D đến khối lượng không đổi thu được 40g chất rắn. Biện luận tìm A, B. Biết A, B đều có hóa trị II, tỉ lệ khối lượng nguyên tử của chúng bằng 3:8, cả 2 kim loại này đều có khối lượng nguyên tử lớn hơn 23 và nhỏ hơn 70 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 4:11 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": cho 4,16g Cu tác dụng vừa đủ với 120ml dd HNO3 thu 2,464 lít (đktc) hh gồm NO và NO2. Tính nồng độ của HNO3? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 3:58 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho a gam Al tác dụng vừa đủ HNO3 thu được 0,1792 lit hỗn hợp khí gồm N2 và NO có tỉ khối hơi so với H2 là 14,25 A. tính a B. tính khối lượng muối thu được Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 3:55 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Bài 1: Cho 5,22g 1 muối cacbonat kim loại (hợp chất X) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,336l NO và x lít CO2 (ĐKTC) 1. Xác định công thức muối cacbonat kim loại và V của CO2 2. Cho a g hỗn hợp gồm FeS2 và hợp chất X trên với số mol bằng nhau vào một bình kín chứa lượng oxi dư, áp suất trong bình là p1atm. Đun nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là p2 atm. Khối lượng chất rắn thu được là b g. Biết V chất rắn trong bình không đáng kể. Tính p1/p2 và a/b Bài 2:Một hỗn hợp X gồm CuO và Cu có % khối lượng chung của Cu là 88.89% 1. Xác định % theo số mol của X 2. Hòa tan hoàn toàn 144g hỗn hợp X trong 2.8l dd HNO3 1M thu được V1 lít NO, CuO tan hết còn lại một phần Cu chưa tan. Tính V1 và m Cu còn lại 3. Thêm 2 lít dung dịch HCl 1M có V2 lít khí NO thoát ra. Tính V2, Cu có tan hết không? (các phả

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": bài 1,hòa tan hoàn toàn 8,862 g hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng , thu đc dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu , trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí Khối lượng của Y là 5, 18 g. Cho dung dịch NaOH (Dư) vào X và đun nóng , không có khí mùi khai thoát ra .Tính phần trăm khối lượng của 2 kim loại trong hỗn hợp ban đầu? bài 2,cho 2,16g Mg tác dụng với dung dịch HNO3( dư) Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc 0,896 l khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu đc khi làm bay hơi dung dịch X? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:59 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cân bằng PT:M+HNO3=M(NO3)+NxOy+H2Obằng phương pháp thăng bằng e Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:56 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": hòa tan 8,1g một kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra 6,72 lít khí NO duy nhất(đktc).. xác định M? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:54 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": cho 5 gam hỗn hợp Al và Zn vào 200ml dung dịch HNO3, phản ứng giải phóng ra 0,896 lít(dktc) hỗn hợp khí NO và N2O. hỗn hợp khí này có tỉ khối hơi so với hydro là 16,75. Sau phản ứng kết thúc đem lọc thu được 2,013 gam kim loại và dung dịch A.Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn a)Viết PTHH các phản ứng xảy ra? b)Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan? c)Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 ban đầu Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:46 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho 13.92g hỗn hợp Cu và một oxit sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng được 2.688 lit khí NO duy nhất(đktc) và 42.72g muối khan. Công thức oxit sắt là? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:43 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Trong điều kiện thí nghiệm cụ thể, Al tác dụng với HNO3 tạo hỗn hợp khí X gồm NO, NO2 theo phương trình phản ứng Al + HNO3 --> Al(NO3)3 + NO + NO2 + H2O Nếu dX/H2= 16,75 thì hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là: A. 12,40,12,0,30,20 B. 17,32,17,10,30,32 C. 17,66,17,3,9,33 D. 9,36,9,5,15,18 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:37 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al có tỷ lệ mol là 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít một sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là: a) N2O b) N2 c) NO d) NH4+ Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:35 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho 12gam hỗn hợp Fe và Cu vào 200ml dung dịch HNO3 2M, thu được một chất khí (sản phẩm khử duy nhất) không màu, hóa nâu trong không khí, và có một kim loại dư. Sau đó cho thêm dung dịch H2SO4 2M, thấy chất khí trên tiếp tục thoát ra, để hoà tan hết kim loại cần 33,33ml. Khối lượng kim loại Fe trong hỗn hợp là A. 8,4 gam B. 5,6 gam C. 2,8 gam D. 1,4 gam Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:27 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Cho 13.5g Al tác dụng vừa đủ với 2.2l dd HNO3 phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và N2O. Tính nồng độ mol của dd HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 bằng 19.2 Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:22 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": 1. Cho dd HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5,6g Fe và 9,6g Cu. Khuấy đều để p/ứng xảy ra hoàn toàn có 3,136l khí NO thoát ra(đktc), còn lại m g chất k tan. Tìm m? 2. Cho m g bột Fe vào 800ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và H2SO4 0,25M. Sau khi các p/ứng xảy ra hoàn toàn thu đc 0,6m g hỗn hợp bột KL và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tìm m và V? Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:19 PM

[Học Để Thi] New comment on Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post " Tuyển tập những bài tập Hóa Học Hay ": Hoà tan Cu trong dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,6. Hệ số tỉ lượng (số nguyên, đơn giản nhất) của kim loại Cu trong phản ứng chung là A. 4. B. 10. C. 13. D. 7. Unsubscribe from comment emails for this blog. Posted by Trang Ánh Nam to Học Để Thi at December 7, 2018 at 2:06 PM