[Trang Ánh Nam] New comment on Công thức giải nhanh hóa học.

Stephen Miller has left a new comment on your post "Công thức giải nhanh hóa học":

Nung m bột sắt trong oxi, thu được 3g hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,65 lít khí NO (đkc) là sản phẩm duy nhất. Giá trị m là bao nhiêu?

Hòa tan hoàn toàn 11,2 g Fe vào HNO3 dư, thu được dung dịch Anh và 6,72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Khí X là?

Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Stephen Miller to Trang Ánh Nam at January 4, 2019 at 11:44 PM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....