[Trang Ánh Nam] New comment on Công thức giải nhanh hóa học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Công thức giải nhanh hóa học":

Câu 5: Dung dịch X gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M và dung dịch Y gồm H2SO4 1M và HCl 1M. Nhỏ từ từ 100 ml dug dịch Y vào 200 ml dung dịch X thu được V lít khí CO2 và dd E. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch E thu được m gam kết tủa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m và V lần lượt là:
a. 82,4 và 1,12 b. 59,1 và 1,12 c. 82,4 và 2,24 d. 59,1 và 2,24


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 6, 2019 at 10:17 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....