[Trang Ánh Nam] New comment on Công thức giải nhanh hóa học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Công thức giải nhanh hóa học":

Câu 8: cho V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm clo và oxi phản ứng vừa hết với 4,8 g Mg và 8,1 g Al tạo thành 37,05 gam hỗn hợp các sản phẩm. Xác định giá trị của V.
a. V=10,08 l. b. V=5,6 l. c. V=4,48 l. d.V=11,2 l.


Unsubscribe from comment emails for this blog.



Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 6, 2019 at 10:18 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....