[Trang Ánh Nam] New comment on Công thức giải nhanh hóa học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Công thức giải nhanh hóa học":

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn m gam FeS2 vào dung dịch HNO3 đặt đun nóng thì phản thu được khí đioxit nito và dung dịch A:
FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
Đem dung dịch A trộn với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 23,3 gam kết tủa. Giá trị của m là:

a. 4,4 gam.............. b.6 gam..................... c.8,4 gam.................... d. 7,2 gam


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 6, 2019 at 10:19 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....