[Trang Ánh Nam] New comment on Công thức giải nhanh hóa học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Công thức giải nhanh hóa học":

Câu 4: Hỗn hợp A gồm 3 chất Fe,FeO, Fe2O3 có khối lượng là 4,744 g. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau:
- Phần thứ nhất đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thấy khối lượng tăng them 0,56 g.
- Phần thứ hai đem hoàn tan vào dung dịch H2SO4 đặt đung nóng thì thu được V lít khí SO2 (đktc), giá trị của V là:
a. 0,784 lít b. 0,672 lít c.1,12 lít d. 1,11384 lít


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 6, 2019 at 10:16 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....