[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học":

Câu 14: [Bình Phước – 2014 – 2015]

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R), các tiếp tuyến tại B và C với đường tròn (O;R) cắt nhau tại E, AE cắt (O;R) tại D (khác điểm A).
a) Chứng minh tứ giác OBEC nội tiếp đường tròn .
b) Từ E kẻ đường thẳng d song song với tiếp tuyến tại A của (O;R), d cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại P, Q. Chứng minh AB.AP = AD.AE
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh EP = EQ và góc PAE = góc MAC
d) Chứng minh AM.MD = BC^2/4


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 3, 2019 at 9:07 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....