[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học":

Câu 23: [Hà Nam 2014 – 2015]

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB > AC. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Đường cao AH của tam giác ABC cắt đường tròn (O; R) tại điểm thứ hai là D. Kẻ DM vuông góc với AB tại M.
a) Chứng minh tứ giác BDHM nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh DA là tia phân giác của
c) Gọi N là hình chiếu vuông góc của D lên đường thẳng AC, chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.
d) Chứng minh AB2 + AC2 + CD2 + BD2= 8R2


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 4, 2019 at 10:37 PM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....