[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học":

Câu 18: [Đà Nẵng 2016 – 2017]

Cho ∆ ABC nhọn có AB < AC và nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính AD. Gọi AH là đường cao của ∆ ABC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AD tại E
a) Chứng minh ABHE là tứ giác nội tiếp
b) Chứng minh hai đường thẳng HE và AC vuông góc với nhau
c) Gọi F là hình chiếu vuông góc của điểm C lên đường thẳng AD và M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh rằng M là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ HEF.


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 4, 2019 at 9:47 PM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....